Snerydning m.v.

Generelt:

Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti ud for ejendommen. Læs mere i kommunens hjemmeside: https://favrskov.dk/borger/vej-pas-og-koerekort/snerydning-og-saltning (link åbner på ny fane)

Kørebanen: (asfalt)

Bestyrelsen lader snerydning og grusning af kørebanen udføre.

Der køres efter snefalds ophør, dog ved kraftig snefald efter behov. Det tilstræbes at nå rundt inden kl. 07.00 på hverdage og kl. 09.00 i weekenden.

Vurderes det at det er nødvendigt med ekstra snerydning eller grusning, vil det i de enkelte tilfælde være bestyrelsen, som sørger for rekvirering af dette. Kontakt bestyrelsen for nærmere information. Bemærk, at der med ovenstående ikke er tale om en overdragelse af den enkelte grundejers forpligtelser vedr. snerydning og glatførebekæmpelse på kørebanen.

Fortove og stier:

Al snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af fortov og sti ud for ejendommen påhviler ejerne af ejendomme, der grænser op til den private fælles vej eller sti.

Grundejerforeningen har desværre ikke (som tidligere) kunnet indgå aftale med kommunen om at medtage de to asfalterede stier der går fra Birkhøjen ulige numre og ned til den kommunale sti mellem Birkhøjen og Flinthøjen. Al snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af disse stier påhviler således den enkelte grundejers.